REGULAMIN POBYTU W HOTELU

• Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa standard trwa od godziny 17.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego. Doba dzienna trwa od godziny 06.00 w dniu wynajmu do godziny 18.00 tego samego dnia.

• Hotel ma obowiązek meldunkowy każdego gościa. Uprasza się gości o pokazywanie dokumentu stwierdzającego tożsamość. Dokument tożsamości pozostaje w recepcji do momentu rozliczenia w przeciwnym razie opłata za pobyt w hotelu pobierana jest przed rozpoczęciem pobytu.

• W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania, hotel nie zwraca opłaty za pobyt.

• Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.

• Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 09.00 w dniu w którym upływa termin najmu pokoju w przypadku doby standard. W przypadku doby dziennej do godziny 17.00.Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

• Zatrzymanie pokoju po godzinie 10.00 lub 18.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 12.00 lub 20.00 naliczona zostanie opłata za pół doby.

• Recepcja wydaje tylko jedną kartę do pokoju. Za zgubienie karty opłata wynosi 50zł.

• Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.

• Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju i na terenie hotelu.

• Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.

• Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.

• Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.

• Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking hotelowy jest niestrzeżony.

• W hotelu obowiązuje cisza w godzinach 22.00–6.00.

• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

• W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

• Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

• W przypadku naruszenia postanowień regulaminu hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez trzy miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.